Zastosowanie Safe and Sound Protocol u dorosłych z autyzmem


Autorka: Susanna Coss
Recenzja: Rebecca Knowles, OTD, OTR/L, RYT

 

Na początku tego roku japoński badacz Hiroki Kawai i jego zespół z Uniwersytetu Okama ukończyli eksploracyjne badanie pilotażowe oceniające skuteczność Safe and Sound Protocol (SSP) u dorosłych z autyzmem (Kawai i in., 2023). W tym badaniu, opublikowanym w International Journal of Environmental Research and Public Health, SSP stosowano u sześciu uczestników przez pięć kolejnych dni, przez 60 minut każdego dnia. Cechy komunikacji społecznej, funkcji poznawczych, przetwarzania sensorycznego oraz regulacji emocjonalnej i behawioralnej oceniano przed, godzinę po i miesiąc po zakończeniu programu podstawowego SSP.

 

Safe and Sound Protocol i świadomość społeczna u osób w spektrum

Spośród tych cech najbardziej znaczącą poprawę zaobserwowano w zakresie świadomości społecznej. Świadomość społeczna odnosi się do zdolności jednostki do postrzegania sygnałów społecznych oraz rozumienia perspektyw i intencji innych w sytuacjach społecznych. Duży wpływ na to mają elementy sensoryczne, takie jak słuchanie, wzrok i dotyk (Goleman i Davidson, 2017).

SSP tworzy oddolne zmiany

Hiroki powiedziała, że ​​świadomość społeczna wyróżnia się na tle innych mierzonych cech, ponieważ opiera się na używaniu zmysłów do rozumienia innych i nawiązywania z nimi relacji, podczas gdy inne kategorie w większym stopniu obejmują umiejętności ruchu i myślenia. W rozwoju układu nerwowego najpierw rozwijają się układy sensoryczne, które stanowią podstawę dla wyższych funkcji mózgu, takich jak komunikacja i zachowanie (Williams i Shellenberger, 1996). Zaobserwowana zmiana w świadomości społecznej jest zgodna ze sposobem działania SSP — poprzez delikatne tworzenie oddolnych zmian, które przygotowują układ nerwowy do dalszego rozwoju.

Safe and Sound Protocol w zmniejszeniu lęku i napięcia

Poprawa świadomości społecznej korelowała również ze zmniejszeniem lęku – stanu i uczucia niepokoju wywołanego określoną sytuacją lub bodźcem (Smith i Johnson, 2018). To ponownie podkreśla zdolność Safe and Sound Protocol SSP do przestrajania systemów sensorycznych w celu bardziej adaptacyjnego reagowania na zewnętrzne czynniki stresogenne.

Co więcej, raporty narracyjne uczestników i członków ich rodzin uwzględnione w badaniu pomagają nam lepiej zrozumieć wpływ SSP w świecie rzeczywistym, wykraczającym poza to, co mogą uchwycić środki oceny. Te relacje osobiste podkreślają poprawę szybkości reakcji, świadomości, zarządzania wrażliwością sensoryczną i kontrolą głośności głosu. Jeden z uczestników, który od dzieciństwa cierpiał na bezsenność, osiągnął niezwykły kamień milowy w postaci przespania nocy po SSP. Dodatkowo większość uczestników wyraziła chęć wzięcia udziału w dodatkowych rundach Safe and Sound Protocol, wskazując na swoje pozytywne doświadczenia i potencjał dalszego postępu.

 

Zastosowanie SSP u dzieci z autyzmem

Dowody na rzecz Safe and Sound Protocol (SSP) po raz pierwszy uzyskano w latach 2013 i 2014, w dwóch przekonujących badaniach klinicznych z udziałem dzieci z autyzmem, które pozycjonowały SSP jako obiecującą interwencję terapeutyczną dla tej populacji (Porges i in., 2013; Porges i in., 2014 ). Od tego czasu w dalszych badaniach zbadano wpływ SSP na zmniejszenie objawów depresji; Funkcjonalne zaburzenie neurologiczne (FND), opublikowane w Harvard Review of Psychiatry ; oraz wspieranie dorosłych z autyzmem (Burns, 2022; Kawai i in., 2023; Rajabalee i in., 2022).

Dostosowanie wrażeń słuchowych SSP do potrzeb unikalnego układu nerwowego danej osoby i kultywowanie wspierającego środowiska bezpieczeństwa pomaga zoptymalizować korzyści. Chociaż potrzeba zapewnienia jednolitego doświadczenia wszystkich uczestników w danym środowisku badawczym ogranicza badacza do pełnego zbadania tych aspektów, SSP nadal wykazał pozytywne zmiany nawet bez zindywidualizowanego modelu realizacji.

To kolejne badanie, które mówi o transformacyjnym potencjale SSP i o tym, jak delikatnie przywraca układ nerwowy do bezpiecznego stanu, demonstrując jego zdolność do wpływania na układ nerwowy od dołu do góry i pomagając nam spojrzeć na przyszłe zastosowania i populacje, które mogą korzystać z Safe and Sound Protocol.

 

Bibliografia:

Burns, S. (2022). HRV measurement not predictive of depression symptoms or improvement: a case report. Cogent Psychology, 9(1).

Goleman, D., & Davidson, R. J. (2017). The role of attention in social awareness. In R. J. Davidson & A. Fox (Eds.), The Oxford Handbook of Social Neuroscience (pp. 229-245). Oxford University Press.

Kawai, H., Kishimoto, M., Okahisa, Y., Sakamoto, S., Terada, S., & Takaki, M. (2023). Initial Outcomes of the Safe and Sound Protocol on patients with adult autism Spectrum Disorder: Exploratory Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(6), 4862.

Porges, S. W., Bazhenova, O. V., Bal, E., Carlson, N., Sorokin, Y., Heilman, K. J., Cook, E. H., & Lewis, G. F. (2014). Reducing auditory hypersensitivities in autistic spectrum disorder: preliminary findings evaluating the listening project protocol. Frontiers in pediatrics, 2, 80.

Porges, S. W., Macellaio, M., Stanfill, S. D., McCue, K., Lewis, G. F., Harden, E. R., Handelman, M., Denver, J., Bazhenova, O. V., & Heilman, K. J. (2013). Respiratory sinus arrhythmia and auditory processing in autism: modifiable deficits of an integrated social engagement system?. International journal of psychophysiology: official journal of the International Organization of Psychophysiology, 88(3), 261–270.

Rajabalee, N., Kozlowska, K., Lee, S. Y., Savage, B., Hawkes, C., Siciliano, D., Porges, S. W., Pick, S., & Torbey, S. (2022). Neuromodulation using computer-altered music to treat a ten-year-old child unresponsive to standard interventions for functional neurological disorder. Harvard Review of Psychiatry, 30(5), 303–316.

Smith, J. K., & Johnson, A. B. (2018). Understanding state anxiety: A comprehensive review of theoretical, empirical, and clinical aspects. Journal of Anxiety Disorders, 42, 44-58.

Williams, M.S., & Shellenberger S. (1996). How does your engine run? Leader’s guide to the alert program for self regulation. Albuquerque, NM: TherapyWorks.