Klauzula informacyjna
RODO

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest psychoterapeutka: Patrycja Koszała, prowadząca gabinet psychoterapeutyczny w następującej siedzibie: Tamka 1A/2, 00-349 Warszawa, tel. 516 007 567, mail: kontakt@patrycjakoszala.pl, strona WWW: patrycjakoszala.pl

 

2. Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

 

3. Cele przetwarzania
Poniżej przedstawiam cel przetwarzania danych osobowych:
  • w celu odpowiedzi na pytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy, w tym przedstawienie oferty,
  • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Twojego zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,
  • w celu oferowania Tobie innych usług z mojej strony, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;

 

4. Kategorie Twoich danych, których nie przetwarzam.
Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Twój wizerunek, ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.

 

5. Odbiorcy danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do firmy księgowej, z której usług korzystam.

 

6. Okres przechowywania danych
Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:
  • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/-aś w sprawie jej zawarcia,
  • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  • Twoje dane pozyskane w celu marketingowym przechowuję aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofniesz zgodę, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały,
  • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.
  • Twoje dane wrażliwe, które mi udostępnisz, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.
Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy
psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.

 

7. Twoje prawa
Informuję, że przysługuje Ci:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać
Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte.
4) Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abym ograniczył/-ła przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chcesz, abym je usunął/ła, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.
b) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest mi
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Musisz wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) Prawo do przenoszenia danych;
Masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłeś/-aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego.
8) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze mną, dane kontaktowe są dostępne między innymi na mojej stronie internetowej, jak również powyżej w tym dokumencie. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będę musiał/musiała upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Zaznaczam, że jeżeli nie podasz danych podstawowych, identyfikujących Cię przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku mogę odmówić zawarcia umowy.

 

9. Informacja o źródle danych
Informuję, że Twoje dane uzyskuję bezpośrednio od Ciebie.